Historien

Därför startades Stiftelsen Livslust
Stiftelsen Livslust grundades 1994 av Kerstin Nordin, som ledde styrelsen till 2007 då hon avgick och utnämndes till Hedersordförande. Strax efter Lettlands frigörelse från Sovjetunionen 1991 reste Kerstin dit och fann ett land med stora sociala problem. Hon upptäckte att barn och tonåringar på barnhem och skolinstitutioner hade det extra svårt. Situationen för denna grupp är fortfarande besvärlig. En del av dem var föräldralösa men de flesta hade föräldrar som inte kunde ta hand om dem och därför omhändertogs de  av myndigheterna. De tillbringade sin barndom på institutioner, som de sedan måste lämna efter grundskolan. De var  då 15-16 år och hade ingenstans att ta vägen och saknade utbildning som ger arbete. Följden blir lätt att de hamnar i kriminella kretsar och inte sällan slutar det med fängelse. Livslust startades för att dessa unga skulle få en chans till ett normalt liv.


Vi startade och drev en unik yrkesskola med social rehabilitering i Lettland för pojkar och flickor som löpte stor risk att hamna utanför samhället. Målet var att ungdomar, som haft otur med starten i livet, skulle få en lika stor chans som andra att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Med yrkeskunskap kan de arbeta och försörja sig själva.


Eleverna bodde på skolan under utbildningstiden, ca 2-3 år. I skolans trygga miljö fanns förutsättning för var och en att upptäcka sina talanger och utveckla egna intressen. För många av elever hade det kanske inte funnits annan möjlighet till försörjning än kriminalitet och prostitution. Därför värmer det extra att se dem lyckas när de ger sig ut i livet efter examen. De allra flesta har fått arbete, studerat vidare eller bildat familj. De med familjer kan ge sina barn den trygghet och det stöd de aldrig fick själva. Vi hade kontakt med alla elever när de lämnade skolan, vilket gav oss unika möjligheter att veta hur det gått för ungdomarna. Därför vet vi att det gått bra för ca 80 % av våra tidigare elever.


Stiftelsen Livslustfonden Öst – en garantifond

År 2002 grundades Avkastningsstiftelsen Livslustfonden Öst på initiativ av Eva Christensson.

Stiftelsen startades som en garantifond för att kunna skjuta till extra medel till skolhemmet i Aizupe och därmed garantera den löpande verksamheten även om tillfällig kapitalbrist skulle kunna uppstå.

När skolhemmet avvecklades år 2015 och Insamlingsstiftelsen Livslust året därpå stängdes, i Sverige, är det Stiftelsen Livslustfonden Öst som stöder den nya inriktningen ’Study Support Program’, studiebidrag till behövande ungdomar från riskfamiljer.


Nästa steg - hösten 2015

Mycket har hänt sedan vi startade Livslust för ca 30 år sedan och vi gläder oss åt och är stolta över alla de ungdomar Livslust hjälpt till ett meningsfullt och tryggt liv i samhället. Detta hade inte varit möjligt utan samtliga involverade; sponsorer, samarbetspartners, bidragsgivare, volontärer, personal och styrelser.


Mycket har också hänt i Lettland under de här åren.

Glädjande nog har den lettiska staten satsat en större mängd EU-pengar på att minska arbetslösheten för ungdomar mellan 16-27 år. Det har de delvis gjort genom att modernisera och förbättra befintliga statliga och kommunala yrkesskolor (utrustning samt bredare utbud av olika kurser). Privata institutioner fick tyvärr inte ta del av detta EU-bidrag. Socialministeriet har dessutom bestämt att satsa på fosterfamiljer och planerar att avveckla de flesta institutioner till år 2020. Kommunerna väljer att sända ungdomar till de nu väl fungerande statliga yrkesskolorna.

Livslust har haft både kurser och många studiebesök på skolan genom åren och varit en modell och inspirationskälla till denna positiva utveckling. Nu ser vi att samhället har kommit i kapp vilket vi förstås är mycket nöjda med. 


Livslust skall finnas där samhället inte finns


Vi har utvärderat och arbetat intensivt med att se vilken strategi och inriktning vi vill välja för fortsatt stöd till utsatta ungdomar. Systemet med studiebidrag och studielån fungerar dåligt i Lettland – och endast om man är mycket duktig kan man få stipendium. Detta innebär att många ungdomar från fattiga familjer, barnhem och andra institutioner inte har någon möjlighet att studera efter nian - eller i bästa fall gymnasiet - och löper därmed stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden.


Därför har Livslust fattat beslut att övergå från att driva egen skolverksamhet till att ge studiebidrag. Vårterminen 2015 blev således den sista terminen och i juni samma år klarade flera ungdomar sin examen i reparations & måleri- samt köksprogrammet. Övriga ungdomar har vi hjälpt komma till andra yrkesskolor.


Fr.o.m. hösten 2015 ger Livslust finansiellt stöd för studier, Livslust Study Support Programme, åt föräldralösa och på annat sätt utsatta ungdomar i Lettland, ett stöd som samhället idag inte fyller på ett tillfredställande sätt. Vi stöttar ca 80-100 ungdomar varje år över deras 3 - 4 åriga studieperiod. Studiebidraget uppgår till i genomsnitt 120 Euro/månad. 


Utöver det finansiella stödet till studier, bostad och levnadskostnader planerar vi även att ge personligt stöd i form av coaching och kurser. Exakt i vilken form är inte bestämt ännu. Men det kommer att vara kopplat till studier samt att komma ut i arbetslivet. Vi har fortfarande som mål att utsatta ungdomarna skall bli en tillgång och inte en belastning för det Lettiska samhället. Vi kommer framförallt nå de behövande ungdomarna via socialkontoren samt räknar också med stor genomslagskraft via vår hemsida och andra sociala medier.


Vår tidigare rektor Liga Landisa är kvar som ansvarig och har även rollen som arbetande styrelseordförande i den Lettiska styrelsen. Vi kommer att fortsätta med syproduktionen då den är en god inkomstkälla till Livslust Study Support Programme. 

 

Vi känner att vi har fattat helt rätt beslut vilket vi också fått bekräftat från våra huvudsponsorer och samarbetspartners både i Lettland och i Sverige. Drottningen är informerad.

Kerstin Nordin, Livslusts grundare

"Alla har rätt till en trygg och meningsfull tillvaro, men om man varken har familj, bostad, utbildning eller pengar har man dåliga förutsättningar att lyckas. Ungdomar utan framtidshopp och med ärr i själen kan trots allt bli friska vuxna och skapa ett meningsfullt liv. Yrkeskunskap kan öppna vägen. Yrkesutbildning i kombination med social rehabilitering är därför ryggraden i Livslusts verksamhet."

Nyhetsbrev 1994-2014

Till nyhetsbreven - här


Div. yrkesutbildningar

1995 - 2015